GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BÖLÜM I
Derneğin Adı, Merkezi, Amacı

MADDE – 1
DERNEĞİN ADI : Geriatri Hemşireliği Derneği

MADDE – 2
DERNEĞİN MERKEZİ : Derneğin Merkezi Ankara’dadır.

MADDE – 3
DERNEĞİN AMACI :
Ülkemizde geriatri hemşireliğinin geliştirilmesini sağlamak, yaşlı bireylere bakım veren hemşireler arasında mesleki iletişim ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek, Türkiye’de özel bir hemşirelik alanı olarak geriatri hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine katkıda bulunmak,  yaşlıların sağlığının korunması,  geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konusundaki hemşirelerin rol ve işlevlerini desteklemektir.
Dernek bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur.

 • Geriatri hemşireliğindeki gelişmeleri izlemek ve ülkemizde geriatri hemşireliğinin geliştirilmesini sağlamak.
 • Geriatri hemşireliği ile ilgili araştırmalar yapmak ve sonuçlarını hizmete yansıtmak.
 • Ülkemizde yaşlı sağlığını koruyan ve geliştiren davranışlar, yaşlı sağlığı ile ilgili çözüm gerektiren sağlık sorunları, hastalık, bozukluk ve sakatlığa ilişkin öncelikli konularda birey, aile, toplum ve sağlık personelini bilinçlendirmek.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak.
 • Yaşlı sağlığı ve statüsünü geliştirmek amacıyla ilgili uluslararası dernekler ile işbirliği yapmak.
 • Ülkemizde geriatri hemşireliğinin kurulması, eğitim koşul ve özelliklerinin belirlenmesi ve geriatri hemşirelerinin statüsünü geliştirmek amacıyla ilgili uluslararası dernekler ile işbirliği yapmak.

MADDE-4
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI
DERNEĞİN ETKİNLİKLERİ

a) Artan ileri yaş (geriatrik) nüfusun giderek büyüyen tıbbi, sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik sorunlarına dikkat çekmek, saptamak ve  çözmek için bilimsel araştırmalar yapar, projeler üretir ve uygular.

b) Geriatrik nüfusun sağlık problemleri ile ilgili önleyici, koruyucu, eğitici ve tedavi edici çalışmalarda bulunur, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.

c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtılmak üzere bilgilendirme bültenleri çıkarır.

d) Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

e) Gerekli izinler alınmak koşulu ile gelir getirici faaliyetlerde bulunur ve yurt içi ve yurt dışından bağış kabul eder.

f) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

g) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda işletme kurar, vakıf kurar, federasyon kurar ya da  kurulu olanlara katılır.

 h) Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapar ya da yardımlaşır.

ı) Geriatri hemşireliğinin istendik düzeye gelebilmesi için ulusal ve uluslararası kuruluşlarda geriatrik yaş grubundaki bireylere bakım veren  hemşireler arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak amacıyla seminerler, toplantılar düzenler, kurslar açar, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar ve projeler yürütür.

 • Yaşlı sağlığı ve statüsünü geliştirmek amacıyla geriatri ile ilgili çalışan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar
 • Derneğin amacı ile ilgili olan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapar.

j) Bakımın niteliğini artırmak üzere koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık kuruluşlarında çalışan geriatri hemşireleri ile birlikte araştırmalar yapar, araştırma sonuçlarının uygulama alanına yansıtılmasında katkıda bulunur.
k) Dernek üyelerinin topluma yararlı nitelikte olan özgün ve çeviri eserlerinin basımını gerçekleştirir.
l) Geriatri hemşireliği ile ilgili uluslararası gelişmeleri izler, yararlanır ve sonuçlarını değerlendirir.
m)Yurtiçi ve yurtdışındaki geriatri hemşireliği ile ilgili konferans, kongre ve toplantılara derneği temsil eden üyeler gönderir.
n) Geriatri hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesindeki çalışmalara yardımcı olur.

BÖLÜM II
Üyelik, Üyelerin Hak ve Ödevleri, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

MADDE – 5
ÜYELİK KOŞULLARI
Dernek asıl üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:
A) Genel Şartlar
1. 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak,
2. Dernekler kanununun ve diğer kanunlarda derneklere üye olması yasaklanmış olmamak,
3. Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken
hallerde gerekli izni almış olmak (bu müsaadeyi başvurularına eklemek)
B) Özel Şartlar
Gerçek Kişiler Yönünden Aranan Özel Şartlar

 • Hemşire unvanına sahip olmak,
 • Üye, bu tüzükte belirtilen belli aidatı ödemekle yükümlüdür,
 • Üyenin dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel her­hangi bir durumu olmaması gerekir.

Durumları A) ve (B) fıkralarındaki genel ve özel şartlara uygun olanlar yönetim kurulu
kararı ile asil üye olurlar.
MADDE – 6
DERNEĞİN ÜYELERİ
Derneğin 2 ayrı  üyesi vardır.
A) Asil (temel) Üye
B) Onursal Üye
A- Asil Üye
Asil üye, dernek yönetim kurulunca üyeliğine karar verilen ve aidatını düzenli ödeyen, tüzükte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üyelerdir.
B- Onursal Üye
Derneğin amaç ve çalışmaları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında bu alanda hizmeti bulunan, büyük yararları dokunmuş yerli ve yabancı kişiler yönetim kurulu kararıyla onursal üye seçilirler.
MADDE – 7
ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ
A) EŞİTLİK İLKESİ: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.
B) ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Her üye; dernek düzenine uymak, derneğe sadakat göstermek, dernek amaçlarına uygun davranmak, derneğin yükselmesi için çalışmak, dernek amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmak, Genel Kurul toplantılarına katılmak, Yönetim Kurulu Kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapmak ve derneğin aleyhinde çalışmamakla yükümlüdürler. Dernekten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu sürenin aidat ödentisini vermekle ve kendine dernek yönetimince verilen üyelik kartını en fazla 30 gün içinde dernek yönetimine iade etmekle yükümlüdür. Onursal üyeler aidat ödentisi vermekle yükümlü değildir.
MADDE – 8
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 • Her üye istifasını  yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.
 • Üst üste iki yıla ait taahhüt ettiği aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.
 • Dernekler kanununa, derneğin tüzük ve amaçlarına; üyelerin yükümlülükleri maddesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlardan Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılma Dernekler Yasası ve Tüzük Hükümleri uyarınca yapılır.
 • Üyeler aidatlarının her yıl kesintisiz olarak ödemekle yükümlüdürler. Yıl atlayarak ödenen aidatlar bir yıl öncesine mahsup edilir.

MADDE – 9
AİDAT :
Her üye derneğe yıllık 30,00 TL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının ait olduğu yılın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Gerektiğinde Genel Kurul, yıllık aidatları arttırabilir ya da azaltabilir. Üyelerden giriş aidatı alınmaz.
BÖLÜM III
Derneğin Organları ve Görevleri
MADDE – 10
DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,
 4. Komisyonlardır.

Dernek gerekli hallerde  başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun yetki ve sorumlulukları devredilemez.
MADDE – 11

GENEL KURUL

Genel kurul, aidatını ödemiş asil üyelerden oluşur ve derneğin en yetkili karar organıdır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar, kongre çoğunluk sayısına dahil edilemezler.
MADDE – 12
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL :
Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü  hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği  üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI USULÜ, TOPLANTI YETER SAYISI, TOPLANTI YERİ VE YAPILIŞ USULÜ
MADDE-13
TOPLANTI  YERİ VE ZAMANI
Olağan Genel Kurulu 2 yılda bir Aralık ayı içerisinde dernek merkezinin bulunduğu Ankara veya dernek genel yönetim kurulunun kararıyla zorunlu gördüğü hallerde başka bir ilde yapılır.
MADDE-14
ÇAĞRI USULÜ
Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az ve 60 günden fazla olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir ve yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.
Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilerek toplantı ilanının verildiği gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tari­hinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE-15
TOPLANTI YETER SAYISI
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulu­nan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantı­da yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetle­me kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
MADDE-16
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Dernek genel kurul toplantıları, gazete ilanında belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, dernek başkanı ile sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Genel kurul, sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağın okunmasından sonra dernek başkanı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve sekreter seçilir.
Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (l/l0) tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kulla­nır. Başka bir üye aracılığı ile oy kullanamaz. Her üye genel kurulda bir üyeyi yani kendisini temsil eder. (Delegelerin de 1 oy hakkı vardır).
Oylamalar, Genel Kurul aksine karar vermedikçe açık, ancak Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi gizli oyla yapılır. Kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.
Sekreterler toplantı tutanağını düzenleyip başkanla birlikte imzalarlar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile sekreterler tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE-17
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı  olan konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçimi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Derneğin isminin değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve saklan­ması,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiş­tirilerek kabulü,
 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi konu­sunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Değişik illerde, dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve şube kurucularına yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Yönetim kurulunca onursal üyeliklere önerilen adayların durumunun incelenip karara bağlanması,
 • Derneğin feshedilmesi,
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE-18

YÖNETİM KURULU OLUŞUMU, TOPLANMASI

Yönetim kurulu genel kurul tarafından 2 yıl süre için gizli oyla seçil­miş 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Bu süre içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırayla getirilir. Yönetim kuruluna seçilen asil üyeler en geç 1 ay içinde toplanarak, aralarında 1 başkan, 1 genel sekreter ve 1 sayman üyeyi seçerler.
Yönetim kurulu başkanı, en fazla 2 dönem başkanlık yapabilir. Derneği başkan ve genel sekreter temsil eder, yönetim kurulu en az yılda 2 toplanır. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
Yönetim kurulu toplantılarına, mazeretsiz üst üste 3 kez gelmeyen üye yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılır.
Yönetim kurulu üye sayısı boşal­malar nedeniyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağ­rının yapılması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallenin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasın­dan seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
MADDE-19
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 • Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirmek,
 • Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak,
 • Derneği, dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek, bu yetki yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir,
 • Dernek adının bir çalışma, proje ya da reklam kapsamında kullanımına izin vermek,
 • Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,
 • Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
 • Dernek başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken uygulamaları yapmak,
 • Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve dernekler birimine duyurmak. Genel kurul evraklarını 30 gün içinde dernekler birimine teslim etmek,
 • Danışma kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,
 • Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komisyonları kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
 • Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
 • Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
 • Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
 • Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
 • Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,
 • Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek, genel kurulca kendisine verilen gayrimenkul alma, satma, temsilcilik açma, federasyona katılma, geçici olarak oluşturulan platformlarda yer alma, yetkilerini kullanmak ve uygulamaya koymaktır.
 • Genel kurulca kendisine verilen; uluslar arası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, yardım almak veya vermek konularındaki yetkileri kullanmak.
 • Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

YÖNETİM KURULU GÖREVLİLERİ
Genel Başkan: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder. Yönetim kurulu toplantılarına ve genel merkez danışma kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır, tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.
Genel Sekreter: Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda veya lüzum gördüğü hallerde başkanlık görevini yürütür. İç ve dış yazışmaları hazırlar, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar, genel başkanın verdiği diğer görevleri yürütür.
Sayman: Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilânço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilânço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.
MADDE-20

DENETLEME KURULU OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

a- Kuruluşu: Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere, denetleme kurulunda görev almaları Dernekler kanununda yasaklanmamış olan üyeler arasından genel kurulca seçilir.
b-Görevleri: Denetleme kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla, Derneğin işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Genel kurul, denetleme kurulu raporunu göz önünde tutarak yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesine karar verir.
MADDE-21

KOMİSYONLARIN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için genel kurulun aldığı karar doğrultusunda yönetim kurulu tarafından komisyonlar kurulabilir. Komisyonlar ihtiyaca göre yeterli üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri yönetim kurulu üyelerinden olabileceği gibi, derneğin diğer asil üyelerinden de olabilir. Bu komisyonlarda gerektiğinde meslekten olmayan, fakat mesleğe yardım etmek isteyen uzman kimselerden de yararlanılabilir.
Komisyonlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
MADDE-22

DERNEK ORGANLARINA SEÇİLEN ÜYELERİN RESMİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu baş­kanı, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelere ilişkin bilgiler (ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları9 dernek merkezinin bulun­duğu yerin en büyük mülki amirine bildirilir.
BÖLÜM IV  
Derneğin Şubeleri
MADDE-23
DERNEĞİN ŞUBELERİ
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.
MADDE-24
ŞUBELERİN KURULUŞU
Şube açılacak yerlerde en az 1 yıldan beri ikamet eden ve üye olma özelliğine sahip 3  hemşire şube kurma yetkisi ve izni verir.
Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgâh ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirir. Bu bildirime, Dernek Tüzüğünden iki örnek ile Genel Yönetim Kurulu kararına dayalı kuruculuk yetki belgesi ve şube açılmasına ilişkin “Geriatri Hemşireleri Derneği” nin Genel Kurul kararı da eklenir. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.
MADDE-25
ŞUBELERİN ORGANLARI
Her şubede genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur.
Şube genel kurullarının oluşumu ve çalışması ile yetki ve sorumlulukları hakkında, dernekler kanunun bu konudaki hükümleri ile bu tüzüğün 9 (GENEL KURUL) ila 17. (GENEL KURULUN OLUŞMASI….) maddeleri aynen uygulanır. Ancak

 1. Şubeler genel kurullarını merkez genel kurul toplantılarından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.
 • Şube genel kurulu toplantısına ilişkin ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak  suretiyle de yapılabilir.

MADDE-26
ŞUBE YÖNETİM  VE DENETLEME KURULLARININ TEŞKİLİ VE ÇALIŞMASI
MADDE-26/1 : ŞUBE YÖNETİM KURULU

 • Şube yönetim kurulu, Şube yönetim kurulu; teşkili ve çalışması genel merkezinki gibi olup, Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sekreter Yardımcısı, Sayman, Veznedar ve
  üye olmak üzere 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.
 • Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel kurulca seçilen Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer.
 • Yönetim kurulu başkanı, arka arkaya olmaması kaydı ile en fazla iki dönem başkanlık yapabilir.
 • Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.
 • Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılır. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır.
 • Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya sekreter başkanlık eder.
 • Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda şube başkanıdır ve şubeyi temsil eder. Şube Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda sekreter başkanın bütün yetkilerine sahiptir.
 • Şube adına beyanatta bulunmak yetkisi sadece başkana, mazereti halinde veya yoksa sekretere, o da yoksa yönetim kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.

MADDE-26/2 : ŞUBE DENETLEME KURULU
Şube denetleme kurulu teşkili ve görevleri, genel merkez denetleme kurulununki gibidir ve tüzüğüm 21. Maddesi şube denetleme kurulu içinde uygulanır.
Şubelerle İlgili Diğer Hükümler

  • Şubeler, genel merkez kurulunda, başkan tarafından temsil edilir.
  • Her yıl hazırlanan şube bütçeleri, genel merkez tarafından onaylanır.
  • Şubeler, safi gelirlerinin yüzde beşini genel merkeze gönderirler.
  • Genel merkez gerektiğinde şubeleri teftiş ve murakabe eder.
  • Şubeler hakkında da bu tüzük ve Dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM-V
Yasak veya İzne Bağlı Faaliyetler

MADDE 27
YASAK FAALİYETLER
Dernek, bu tüzükte gösterilen amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında ve özellikle Dernekler Kanunun üçüncü kısmında yazılı olan yasak  faaliyetlerde bulunamaz.
MADDE 28
YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ
Dernek uluslar arası ilgili derneklere üye olur. Dernek bu kuruluşlarla olan ilişkilerini Dernekler Kanununun 11,12 ve 43. maddelerinde belirtilen esaslara göre yürütür.
MADDE 32
BİLDİRİ YAYINLANMASI
Bildiri, beyanname veya benzeri yayınların yayımlanıp dağıtılmasında Dernekler Kanununun 44. Maddesi hükmüne aynen uyulması zorunludur.

BÖLÜM VI
Derneğin Feshi ve Tasfiyesi
MADDE-27
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
Madde 27/1- GENEL KURUL KARARI İLE FESİH
Dernek genel kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir.
Feshe karar verebilmek için tüzüğe  göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, 11. madde gereğince üyeler ikinci toplantıya  çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Madde 27/2- TASFİYE
Derneğin genel kurul kararı ile feshi halinde veya kendiliğinden dağıtılmış sayılması durumunda, mevcut para, mal ve hakları, feshe karar verilen genel kurulda tesbit edilecek bir hayır kurumuna devredilir.
Derneğin tüzel kişiliğinin sair şekillerle sona ermesi halinde tasfiye Dernekler Kanunu hükümlerine göre  yapılır.
BÖLÜM VII
Derneğin Gelir ve Giderleri, Defterleri ve Diğer Hükümler
DERNEKLER GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLER
MADDE-28
GELİR VE GİDERDE USUL
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeleri saklama süresi (5) yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar bu 5253 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dernek geliri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu şahıslara yetki belgesi çıkartılır.
MADDE-29
DERNEK GELİRLERİ
Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:

 • Üyelik aidatı,
 • Dernekçe yapılan yayın, sempozyum, kongre, seminer, konferans, bilimsel yarışma, araştırma gelirleri, düzenlenen sosyal faaliyetler­den elde edilen gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Derneğe yapılan bağış ve yardımlar,
 • Dernek adının bir çalışma, proje ya da reklam kapsamında dernek adının kullanılmasından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak top­lanacak bağış ve yardımlar (2860 sayılı Yardım Toplama Yasası gereğince).

MADDE-30
DERNEĞİN GİDERLERİ VE HARCAMA BELGELERİ
Derneğin Giderleri:
a)  Büro ve idari masraflar
b)  Hizmet alım giderleri (temizlik, sekreterlik, araştırma giderleri vb.)
c)  Demirbaş eşya masrafları
d)  Haberleşme masrafları
e) Yönetim Kurulu üyelerinin veya görevlendireceği kişilerin dernek için yaptığı faaliyetlerdeki harcamalar (yol, konaklama, yemek vb. giderleri)
f)  Yayın masrafları
g)  Diploma, rozet, kokart, plaket, afiş, broşür vb. masraflar
Yönetim kurulu tüzük hükümlerine uyar ve bütçenin dahilindeki tüm giderleri yapabilir.
MADDE-31
DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur;
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
MADDE-32
DEFTERLERİN TASDİKİ
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
MADDE-33
DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde 38- Dernek gelirleri, dernekler kanununun 63. maddesinde belirtilen şekil ve şartlara “alındı belgesi” ile toplanır ve giderler “harcama belgesi”ile yapılır.
Bu belgeleri saklama, süresi özel kanunlarındaki daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.
MADDE-34
ALINDI BELGELERİ
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE-35
YETKİ BELGESİ
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
MADDE-36
BEYANNAME VERİLMESİ
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
MADDE-37
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler
MADDE-37/1: GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
MADDE-37/2: TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE-37/3: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
MADDE-37/4: KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
MADDE-37/5: DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE-38
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MADDE-39
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
MADDE-40
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.         
Bu tüzük 40 madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

Resim yazısı