NE YAPAR ?


a) Artan ileri yaş (geriatrik) nüfusun giderek büyüyen tıbbi, sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik sorunlarına dikkat çekmek, saptamak ve  çözmek için bilimsel araştırmalar yapar, projeler üretir ve uygular.

b) Geriatrik nüfusun sağlık problemleri ile ilgili önleyici, koruyucu, eğitici ve tedavi edici çalışmalarda bulunur, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.

c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtılmak üzere bilgilendirme bültenleri çıkarır.

d) Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

e) Gerekli izinler alınmak koşulu ile gelir getirici faaliyetlerde bulunur ve yurt içi ve yurt dışından bağış kabul eder.

f) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

g) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda işletme kurar, vakıf kurar, federasyon kurar ya da  kurulu olanlara katılır.

 h) Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapar ya da yardımlaşır.

ı) Geriatri hemşireliğinin istendik düzeye gelebilmesi için ulusal ve uluslararası kuruluşlarda geriatrik yaş grubundaki bireylere bakım veren  hemşireler arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak amacıyla seminerler, toplantılar düzenler, kurslar açar, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar ve projeler yürütür.

  1. Yaşlı sağlığı ve statüsünü geliştirmek amacıyla geriatri ile ilgili çalışan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar
  2. Derneğin amacı ile ilgili olan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapar.

j) Bakımın niteliğini artırmak üzere koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık kuruluşlarında çalışan geriatri hemşireleri ile birlikte araştırmalar yapar, araştırma sonuçlarının uygulama alanına yansıtılmasında katkıda bulunur.

k) Dernek üyelerinin topluma yararlı nitelikte olan özgün ve çeviri eserlerinin basımını gerçekleştirir.

l) Geriatri hemşireliği ile ilgili uluslararası gelişmeleri izler, yararlanır ve sonuçlarını değerlendirir.

m)Yurtiçi ve yurtdışındaki geriatri hemşireliği ile ilgili konferans, kongre ve toplantılara derneği temsil eden üyeler gönderir.

n) Geriatri hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesindeki çalışmalara yardımcı olur.

Resim yazısı